Viêna - Đức Hồng Y Christoph SchoenBorn, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Áo, và Đức Tổng Giám Mục Jan Graubner, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Tchèque, đã cùng ký tên vào Tuyên Ngôn Chung, có tựa đề là: “Hoà Giải và Những Tương Quan thân tình tại Trung Tâm Châu Âu”, để kêu gọi hai quốc gia hãy cộng tác vào việc xây dựng sự hiệp nhất châu âu. Tuyên ngôn vừa được công bố đồng thời tại hai thủ đô Viêna và Pra-ha.

ĐHY SchoenBorn và Đức TGM Graubner hy vọng Tuyên ngôn sẽ góp phần vào tiến trình mở rộng và hiệp nhất Châu Âu, một tiến trình đang diễn ra và đã được ĐTC Gioan Phaolô II khuyến khích nhiều lần.

Tuyên ngôn cũng nhìn nhận lịch sử dài và phức tạp về những tương quan giữa Áo quốc và Cộng Hoà Tchèque. “Mặc cho những trao đổi tích cực giữa hai quốc gia trên bình diện xã hội và văn hoá, nhưng vẫn còn những truờng hợp xung đột bạo động và thiếu sự tôn trọng lẫn nhâu. Những chế độ độc tài và độc tôn quốc qia của thế kỷ 20, đã gây chia rẽ Châu Âu, và đã để lại những dấu vết đau thương trên hai đất nuớc Áo và Tchèque. Vì thế, những người Kitô tại hai quốc gia nầy phải đoàn kết với nhau, để góp phần vào việc xây dựng sự hiệp nhất Âu Châu. Cần phải nhìn lại lịch sử và nhìn nhận điều xấu mà hai bên đã lỗi phạm.

Hai vị lãnh đạo Giáo Hội Áo và Tchèque kêu gọi hãy xét lại lịch sử và tham dự nhiều hơn nữa vào cố gắng hoà giải và cộng tác đã được thực hiện, nhất là trong vòng 10 năm qua.