Linh Mục Của Tổng Giáo Phận Milwaukee Được Bổ Nhiệm Làm Cha Giám Đốc Tại Louvain

Cha Ross Shecterle
LOUVAIN, Bỉ (Zenit.org).- Cha Ross Shecterle của Tổng Giáo Phận Milwaukee đã được bổ nhiệm làm Cha Giám Đốc của trường Đại Học Đức Mẹ Vô Nhiễm Hoa Kỳ (American College of the Immaculate Conception) tại Louvain, Bỉ vào ngày 15 tháng 7 năm 2007 tới.

Đức Giám Mục David Ricken của Giáo Phận Cheyenne, Chủ Tịch của Ủy Ban đặc trách trường Đại Học Đức Mẹ Vô Nhiễm Hoa Kỳ thuộc Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, đưa ra lời tuyên bố trên nhân dịp chủng viện này kỷ niệm 150 năm thành lập.

Cha Shecterle sẽ kế nhiệm Cha Kevin Codd, một linh mục của Giáo Phận Spokane, người sẽ chấm dứt 6 năm trong vai trò là Giám Đốc của Chủng Viện này.

Cha sinh trưởng tại thành phố Milwaukee thuộc tiểu bang Wisconsin vào năm 1960, và được thụ phong linh mục vào năm 1986. Cha đổ bằng Tiến Sĩ về tư vấn mục vụ từ trường Đại Học Loyola ở thành phố Baltimore thuộc tiểu bang Maryland.

Cha có bằng tư vấn chuyên nghiệp của tiểu bang Wisconsin.