PHƯỚC MÔN QUẬN CÔNG NGUYẼN HỮU BÀI (1863-1935)
GƯƠNG SOI

Cụ Nguyễn Hữu Bài,
Hậu duệ tinh anh,
Của dòng Nguyễn Trải,
Nhiều đời thơm danh.

Cụ Nguyễn Hữu Bài,
Dòng máu Tử Ðạo,
Chuyên giúp Thừa Sai,
Thánh An-tôn Quỳnh.

Cụ Nguyễn Hữu Bài,
Ðược Tòa Thánh ban :
Áo, mũ, gươm, đai,
Hiệp sĩ Tòa Thánh.

Cụ Nguyễn Hữu Bài,
Bố Chánh, Thượng Thư,
Phước Môn Quận Công,
Vua dân phục tài…

Cụ Nguyễn Hữu Bài,
Ðầy lòng yêu Nước,
Cương trực khí khái,
Chống đối thực dân,
Quyết theo lẽ phải :
'Ðày Vua không Khả',
‚Ðào mã không Bài'…

Cụ Nguyễn Hữu Bài,
Nho học, Tân học,
Pháp ngữ, La tinh,
Xứng bậc anh tài…

Cụ Nguyễn Hữu Bài,
Nhìn xa thấy rộng,
Con người thời đại,
Tu tưởng thức thời…

Cụ Nguyễn Hữu Bài,
Ði vào lịch sử,
Gương sáng còn lại,
Cho người đời soi…

Du Sinh