Câu 'Ngày Thứ Nhất Trong Tuần' mang nhiều í nghĩa quan trọng. Ngày thứ nhất được hiểu là ngày đầu tiên, ngày tiên khởi, bắt đầu một kỉ nguyên mới, kỉ nguyên của sự sống lại của chính Đức Kitô.

Thứ nhất 'Ngày Thứ Nhất Trong Tuần' chính là ngày đầu tuần, Đức Kitô, sống lại từ cõi chết, hiện ra với các tông đồ. Trước đó, các ông lo sợ trốn sau cửa gài then, Đức Kitô hiện đến với các ông, báo hiệu cánh cửa mộ an táng Đức Kitô đã mở toanh. Tảng đá lớn che cửa mộ đã được lăn sang một bên. Ánh sánh thiên nhiên lọt vào, thắp sáng mộ tối. Từ nơi mộ tối, Đức Kitô, Ánh Sáng sự sống trường sinh bước ra, đem tin vui cho các môn đệ, thắp sáng niềm tin nơi các ông, củng cố đức tin các ông. Ngày thứ nhất cũng là ngày hoàn thành lời Đức Kitô tiên báo trước khi chịu khổ nạn; sau ba ngày Ngài sẽ sống lại vinh quang và hẹn gặp các môn đệ tại Galilê- Mk 14,28.

Người ta nói khi cánh cửa này đóng lại, cánh khác mở ra. Lạm dụng ơn tự do Chúa ban, con người chọn phạm tội, mang tội vào trần gian. Sự Phục sinh của Đức Kitô đã mở cửa nước trời cho những ai yêu mến Đức Kitô, chọn ngài làm Chúa đời họ. Tường thuật Sáng thế Kí 1:1 Thiên Chúa phân rẽ ánh sáng và bóng tối. Đức Kitô Phục Sinh mang ánh sáng Phục Sinh vào cuộc đời Kitô hữu, sưởi ấm con tim sỏi đá, nguội lạnh. Ngài ban bình an, sự sống cho môn đệ. Hai lần Ngài nói cùng các ông:

'Bình an cho anh em'. c. 20.

Thứ hai, Sau bữa Tiệc Li, các môn đệ sống trong lo âu, sợ hãi. Gặp Đức Kitô Phục Sinh, lòng các ông tràn ngập niềm vui. Niềm vui phá tan bóng tối sợ hãi. Đức Kitô đổi mới cuộc đời các ông. Ban cho các ông niềm vui mới, tương lai mới, hạnh phúc mới. Từ đây các ông trở thành con người mới, đời sống mới, hướng dẫn bởi Thần Khí Phục Sinh.

Thứ ba, 'Ngày Thứ Nhất Trong Tuần', Đức Kitô Phục Sinh cho các ông xem vết thương nơi tay, chân và cạnh sườn Ngài. Vết thương chưa lành xác nhận Đức Kitô hiện diện trước mắt các ông chính là Đức Kitô bị đóng đanh ba ngày trước. Điều này nói lên tâm tình yêu mến, quan tâm đặc biệt Đức Kitô dành cho các ông.

Thứ tư, 'Ngày Thứ Nhất Trong Tuần' cũng là ngày các môn đệ nhận sứ mạng mới, sứ mạng mang tin yêu, ơn tha tội cho những tâm hồn thống hối, ăn năn.

'Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em'.c.21.

Các tông đồ nhận cùng sứ mạng Đức Kitô nhận từ Chúa Cha. Từ đây các ông rao giảng cho đến mọi nơi, khắp cùng trái đất.

Thứ Năm, 'Ngày Thứ Nhất Trong Tuần' cũng là ngày các môn đệ nhận Thần Khí Đức Kitô Phục Sinh. Ngài thổi hơi vào các ông phán bảo,

'Hãy Nhận Lấy Thánh Thần'. c.22.

Đức Kitô hứa ban Thánh Thần cho các môn đệ, được thực hiện. Thần Khí Đức Kitô Phục Sinh luôn đồng hành cùng các môn đệ trong bước đường truyền giáo.

Thứ Sáu, 'Ngày Thứ Nhất Trong Tuần' cũng là ngày đầu tiên các môn đệ nhận cuộc sống mới. Sau khi Đức Kitô bị bắt, các ông như chiên lạc, chạy tứ tán, hy vọng tiêu tán. Đức Kitô tìm kiếm các ông, ban cho các ông sứ mạng mới, rao giảng Tin Mừng, tin Đức Kitô Phục Sinh và ơn tha tội Đức Kitô trao ban, khởi đầu là tên trộm biết ăn năn, thống hối trên thập tự.

Thứ Bảy, 'Ngày Thứ Nhất Trong Tuần' cũng là ngày Đức Kitô hiện ra với các môn đệ. Thomas vắng mặt ngày hôm đó. Tám ngày sau, gặp lại Đức Kitô, Thomas đã mạnh dạn tuyên xưng đức tin,

'Lậy Chúa, lậy Thiên Chúa của tôi' c.28.

Lời Thomas thú nhận vang vọng lời người trưởng đội quân thú nhận ba ngày trước đó. Lúc Đức Kitô tắt thở ông cũng đấm ngực tuyên xưng

'Quả thật, Người này chính là Con Thiên Chúa'. Lc 23,48.

Hai câu, nói trong hai hoàn cảnh khác nhau, nói trong hai ngày khác nhau, và nói về cùng một người- Đức Kitô. Câu đầu nói về người mới chết- Đức Kitô tắt thở; câu sau nói về người mới sống lại - Đức Kitô Phục Sinh.

Chúng ta xin ơn nhận được niềm vui Phục Sinh như các tông đồ cảm nhận trong ngày 'Thứ Nhất Trong Tuần'.

TiengChuong.org

The First Day

The phrase 'the first day of the week' has several applications. The first day of the week means it is a new beginning, a starting point of something.

First, it was the very first time, the first day of the week, the Risen Lord appeared to His apostles, who were in hiding behind the closed doors. Jesus was buried behind the 'door' of the tomb, and that door was wide open; it was rolled to one side. Jesus met His apostles to open His apostles' eyes, to open their minds to recall what Jesus had prophesized about this amazing encounter Mk 14,28. We say when one door closes; other door opens. By human freewill, sin crept in our lives, and that opened the door of hell. The resurrection of Christ opened the door of God's kingdom for all Jesus' followers. In the creation account, God separated light from darkness Gn.1:1. In the resurrection account, Christ's light shone through darkness on the first day of the week. Christ offered the new light, and restored God's peace. Twice Christ greeted His apostles: 'Peace be with you' v.20.

Second, after the Last Supper, Jesus' apostles lived in fear. Meeting the Risen Lord, their hearts filled with joy. The Risen Christ restored their shattered lives, brightened their future, reinstated their hope. They began to live new life in Christ.

Third, on the first day of the week, Christ showed the apostles His wounds. Just after three days, the wounds on His hands and His side had not been healed. These unhealed wounds confirmed the Christ they met now was the same Christ as before the crucifixion. It also meant Christ had a special love for His apostles, and showed great concern for their well-being.

Fourth, the first day of the week was also the first day Christ's apostles received the new mission: 'As the Father sent me, so am I sending you'. v.21. Christ gave the apostles the same mission He had received from the Father. From then on they spread the Good News to all corners of the earth.

Fifth, the first day of the week marked the day the apostles received Christ's Spirit, when He breathed on them, saying: 'Receive the Holy Spirit'. v.22. What Jesus promised them was fulfilled. The Spirit of the Risen Lord would accompany the apostles throughout their lives in the mission fields.

Sixth, the first day of the week marked the beginning of the apostles' new life. They were in hiding, running away. They were like the lost sheep; scattered. The Risen Christ looked for them, gathered them back. The apostles were given the power to proclaim the message of forgiveness, that Christ has gained for those who repent, starting with the thief on the cross.

Seventh, the other apostles had seen the Risen Christ on the first day of the week, but on that day Thomas was missing. This was the very first time for Thomas to see the Risen Christ, and he made a public confession: 'My Lord, and my God'. v.28. This echoed what the centurion confessed under the foot of the cross: 'Truly, this man was the Son of God' Lk 23,48. Again, this confession reconfirmed the crucified Christ and the Risen Christ as One and the same Person.

We pray to have some share of the joy Jesus' apostles had when they first met the Risen Lord.