3. Tôi thà nhảy vào trong hầm lửa chứ không muốn phạm một tội nhỏ.

(Thánh Nicola)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info