TIỆC CƯỚI CA-NA

Ngày xuân chim hót hoa cười,

Nước non thêm sắc mây trời thêm hương.

Ca-na chào đón tân nương,

760. Tưng bừng pháo nổ, rộn ràng tiệc hoa.

Tân lang rước khách gần xa,

Thầy trò Chúa cũng mang quà chia vui.

Phúc nhà ai khiến ai xui,

Ân cần mời Mẹ đến ngồi bên Con.

Giữa chừng bữa tiệc đang ngon,

Rượu đà cạn hũ, khách còn khua ly.

Đức Bà sẵn dạ từ bi,

Rằng : “Nhà hết rượu, hãy vì tân lang.”

Giêsu nhỏ nhẹ thưa sang :

770. “Giờ Con chưa đến vội vàng làm sao ?”

Đức Bà gọi kẻ giúp vào,

Dặn lo công việc Thầy giao chớ chầy.

Chúa sai múc nước đổ đầy,

Sáu chum đá lớn đang bày giữa sân.

Thường dùng đựng nước rửa chân,

Mỗi chum tính lít chứa gần trăm hai.

Chum đầy, Chúa dạy sang chai,

Giao cho quản tiệc an bài tiếp tân.

Việc dù có mắt gia nhân,

780. Mà người quản tiệc chưa phần nào hay.

Gọi tân lang đến tỏ bày :

”Rượu ngon đãi trước cho say ngà ngà,

Rượu xoàng tiếp nối cho qua,

Sao dành hảo tửu đem ra lúc nầy ?”

Đó là phép lạ đầu tay,

Chúa vì Mẹ Thánh tỏ bày hiển vinh.

Môn đồ vững dạ kính tin,

Đẹp lòng chủ khách, phỉ tình tân lang.

Tiệc tan trời đã muộn màng,

790. Chúa đưa Hiền Mẫu lên đàng về ngay.

Môn nhân bén gót theo Thầy,

Sang Ca-phát nghỉ mấy ngày xả hơi