Cha Arturo Sosa, tân bề trên tổng quyền Dòng Tên, đã bổ nhiệm 9 vị phụ tá để giúp ngài cai quản dòng nam lớn nhất trong Giáo Hội.

Trong số 9 vị này có Cha Federico Lombardi, nguyên giám đốc Phòng Báo Chí Tòa Thánh, và một cha người Mỹ là cha Douglas Marcouiller thuộc tỉnh dòng Missouri, Hoa Kỳ