Sáng thứ Sáu 26 tháng Hai, giảng thuyến viên phủ Giáo Hoàng là Cha Raniero Cantalamessa, dòng Capuchin Phanxicô đã trình bày bài giảng Mùa Chay thứ hai cho các thành viên của Giáo triều Rôma tại nhà nguyện Redemptoris Mater.

Tiếp tục những suy tư của ngài về các tài liệu quan trọng của Công đồng Vatican II, Cha Cantalamessa nói về ý nghĩa của Lời Chúa qua các văn bản của Hiến Chế Tín Lý về Mạc Khải của Thiên Chúa “Dei Verbum”.

Dei Verbum là một trong bốn Hiến Chế của Công Đồng Vatican II, bàn về Mặc Khải, được bỏ phiếu ngày 8 tháng Chín, 1965 và được Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục long trọng công bố ngày 18 tháng 11 năm 1965. Hiến Chế gồm sáu chương bàn về : Bản tính Mặc Khải, Truyền thông Mặc Khải, Linh hứng và chú giải Kinh Thánh, Cựu Ước, Tân Ước, Kinh thánh trong đời sống Giáo Hội.

Bắt đầu với việc tìm hiểu cách thế Thiên Chúa đã phán qua các tiên tri trong Cựu Ước, Cha Raniero Cantalamessa đã đi dần đến cách thức Lời đã trở nên nhục thể nơi Chúa Giêsu Kitô.

Ngài đã tập trung những suy tư của ngài về việc đọc Kinh Thánh như một con đường để thánh hóa cá nhân, đặc biệt là thông qua việc thực hành "lectio divina" – nghĩa là “đọc sách thánh trong tinh thần cầu nguyện” vừa đọc vừa suy gẫm Thánh Kinh và đưa Lời Chúa ra thực hành trong cuộc sống của chúng ta.