PHÚC ÂM QUA THI CA

Chúa nhật thứ II TN năm C

Nhìn vào tiệc cưới Ca-Na,

Chúa làm cho nước hoá ra rượu nồng.

Đậm sâu ý nghĩa bên trong,

Muốn ta no đủ chứ không khó nghèo.