CÁC VỊ GIÁM MỤC GIÁO PHẬN KONTUM

1- STÊPHANÔ CUÉNOT THỂ (STÉPHANE THÉODORE CUÉNOT)

 • * Sinh : 08.02.1802, tại Bélieu, BesauÇon, Pháp.
 • * Thụ phong LM : 24.09.1825.
 • * Gia nhập MEP : 23.06.1827.
 • * Đến ĐP Đàng Trong : 27.05.1829.
 • * Tấn phong Giám mục phó kế vị ĐP Đàng Trong, Giám mục hiệu toà Métellopolis,

  Phong chức ngày 03.05.1835 do Đức Giám Mục JB. Louis Taberd Từ, chủ phong tại Singapore.
 • - Châm ngôn: Tất cả nhờ Thánh Giá.
 • * Khẩu hiệu Giám Mục: “FAC ME CRUCE INEBRIARI” Hãy làm cho tôi say mê Thánh Giá (Stalat Mater, 17).
 • * Giám mục đại diện tông toà Đàng Trong (Vic. Ap. De Cochainchine) : 31.07.1840 -17.05.1844.
 • * Giám mục đại diện tông toà Đông Đàng Trong : 17.05.1844 - 14.11.1861.
 • Sai Thầy Sáu FX. Nguyễn Do lên Kontum : 1848. Bị bắt tại nhà bà Madeleine Huỳnh Thị Lưu, tại Vĩnh Thạnh Lạc Điền T. Bình Định ngày 28.10.1861.
 • * Tử Đạo trong nhà tù Bình Định: 14.11.1861, thọ 59 tuổi.
 • * Quật mộ thả trôi biển: 14.01.1862. (Le corps st exhumé et jelé à lamer).
 • * ĐGH Lê-ô XIII phong lên bậc đáng kính (vénérable) 13.01.1899.
 • * ĐGH Pi-ô X phong lên bậc chân phúc (Béatification) 02.05.1909.
 • * ĐGH Gio-an Phao-lô II tôn phong lên bậc hiển thánh 19.06.1988. “Đấng Khai sáng Miền Truyền Giáo Tây Nguyên kontum”.
 • * Giám mục 10 ĐP Đàng Trong : 1840.
 • * Giám mục tiên khởi ĐP Đông Đàng Trong : 1844


2- ĐỨC GIÁM MỤC TIÊN KHỞI GIÁO PHẬN KONTUM: MARTIAL JANNIN (PHƯỚC)

 • Giám mục hiệu toà GADARA,
 • Giám mục Đại Diện Tông Toà Kontum: 23.06.1933 - 16.07.1940
 • (Post vicaire apostolique du Vicariat de Kontum).
 • * Sinh : 07.01..1867, tại BesanÇon Doubs, Pháp.
 • * Gia nhập chủng viện MEP : 08.09.1886.
 • * Thụ phong linh mục : 28.09.1890.
 • * Sang Việt Nam : 30.11.1890 - 01.01.1890.
 • * Lên vùng Kontum : 1892.
 • Dân tộc vùng Kontum gọi ngài là : Bok Phưk.
 • * Bề trên thứ 6 vùng Truyền Giáo Kontum : 1924 - 23.01.1933.
 • * Tấn phong Giám mục: 23.06.1933, do Đức Giám mục Colomban Dreyer, OFM (khâm sứ Toà Thánh) chủ phong, tại nhà thờ Chánh Toà Kontum.
 • * Khẩu hiệu Giám mục: “SURSUM CORDA” : Con nâng tâm hồn lên (Ps. 24,1).
 • * Khai sáng Hội Thừa Sai Kontum : 11.11.1933.
 • * Thiết lập Chủng Viện Thừa Sai Kontum : 17.07.1934.
 • * Qua đời : 16.7.1940 tại trường Cuénot (TGM lúc bấy giờ). Thọ 73 tuổi, an táng tại Mã Thánh ĐP Kontum.
 • * Cải táng : 11.1984 về nghĩa trang mới.
 • * Giám mục tiên khởi (1) Gp. Kontum.


3- ĐỨC GIÁM MỤC: JEAN LIÉVIN SION (KHÂM)

 • Giám mục hiệu toà Mideo,
 • Giám mục Đại diện tông toà Kontum: 22.4.1942 - 19.8.1951.
 • (2nd vic. Ap. Du Vicariat de Kontum).
 • * Sinh: 10.06.1890, tại Estaire, Gp. Lille, Pháp. Gia nhập MEP: 11.9.1908
 • * Thụ phong linh mục : 26.3.1920
 • * Sang địa phận Quy NHơn : 04.8.1920
 • * Bề trên ĐP Quy Nhơn.
 • * Sáng lập và Bề Trên Dòng Thánh Giuse: 05.7.1926 - 22.4.1942.
 • * Tấn phong Giám mục: 22.4.1942 do Đức Khâm sứ Toà Thánh TGM Antonius Drapier, OP chủ phong tại Nhà Thờ chính Toà Quy Nhơn.
 • Châm ngôn: Regula (Lề Luật).
 • * Khẩu Hiệu GM: “Dilexi Te”: “Con yêu mến Ngài” (Ger 31,3).
 • * Nhậm chức Giám mục đại diện Tông Toà Kontum: 28.4.1942
 • * Sáng lập Dòng Ảnh Phép Lạ Kontum: 6.4.1947.
 • * Qua đời : 19.8.1951 tại Montbeton Pháp. Thọ 61 tuổi.
 • * Giám mục thứ 2 Giáo phận Kontum.


4- ĐỨC GIÁM MỤC : PAUL LÉON SEITZ (KIM)

 • Giám mục hiệu toà CATUTA.
 • Giám mục đại diện Tông Toà Kontum (Vic. Ap. De Kontum)
 • 03.10.1952 - 24.11.1960
 • Giám mục Chính Toà Kontum : 27.04.1961 - 02.10.1975
 • * Sinh : 22.12.1906, tại La Hanre, TGP.Rouen, Pháp.
 • * Gia nhập MEP : 14.9.1929
 • * Thụ phong Lmục: 04.7.1937
 • * Sang Việt Nam 14.9.1937
 • * Tấn phong Giám mục: 03.10.1952, do Đức Khâm sứ Toà Thánh John Dooley chủ phong tại Nhà Thờ Chính Toà Hà NỘi.
 • * Khẩu hiệu Giám mục: “FAC ME CRUCE INEBRIARI” Hãy làm cho con say mê thánh giá (Stabat Mater, 17)
 • * Nhậm chức : 10.1952.
 • * Giám mục đại diện Tông Toà Kontum: 03.10.1952 - 24.11.1960
 • * Nhậm chức Giám mục Chính Toà Kontum: 27.4.1961 - 02.10.1975, có Đức Khâm sứ Toà Thánh Mario Brini chủ lễ tại nhà thờ chính toà Kontum.
 • * Phong chức linh mục cho linh mục Phêrô Trần Thanh Chung : 25.8.1955.
 • * Tấn phong Giám mục cho linh mục Alexis Phạm Văn Lộc : 27.3.1975.
 • * Về Pháp : 15.8.1975.
 • * Từ chức : 02.10.1975.
 • * Qua đời : 24.02.1984 tại Pháp. Thọ 78 tuổi. An táng tại Montjarnasse, Paris.
 • * Giám mục thứ 3 giáo phận Kontum.


5- ĐỨC GIÁM MỤC VIỆT NAM TIÊN KHỞI KONTUM : ALEXIS PHẠM VĂN LỘC

 • Giám mục phó kế vị Kontum : 27.3.1975 - 02.10.1975
 • Giám mục Chính Toà Kontum : 02.10.1975 - 13.4.1995
 • * Sinh : 17.03.1919, tại Phủ Cam, Huế.
 • * Lên Kontum : 14.01.1943.
 • * Thụ phong linh mục: 08.6.1951 do Đức Giám mục JB. Urrutia, Thi tại Huế.
 • * Giám đốc Tiểu Chủng Viện Thừa sai Kontum: 1957 - 5.1969.
 • * Tấn phong Giám mục 27.3.1975, do Đức Giám mục Paul Léon Seitz, Kim, tại Nhà thờ Phương Nghĩa Kontum.
 • * Khẩu hiệu Giám mục: “OMNIUM SERVUM” : Tôi tớ mọi người (1 Cor 9,19).
 • * Giám mục phó kế vị: 27.3.1975 - 2.10.1975.
 • * Giám mục chính toà Kontum : 02.10.1975 -13.4.1995.
 • * Giám mục thứ 40 trong hàng giáo phẩm Việt Nam (từ Giám mục JB. Nguyễn Bá Tòng).
 • * Giám mục Việt Nam tiên khởi Kontum, Giám mục thứ 4 Giáo phận Kontum.
 • * Tấn phong Giám mục cho linh mục Phêrô Trần Thanh Chung : 22.11.1981.
 • * Nghỉ hưu : 13.4.1995.


6- ĐỨC GIÁM MỤC: PHÊRÔ TRẦN THANH CHUNG

 • Giám mục phó kế vị Kontum : 22.11.1981 - 13.4.1995.
 • Giám mục chính Toà Kontum : 13.4.1995 - 28.8.2003.
 • * Sinh : 10.11.1926, tại Cồn Dầu, Quảng Nam.
 • * Gia nhập Tiểu Chủng Viện Thừa Sai Kontum : 02.4.1937.
 • * Thụ phong Linh mục : 25.8.1955, do Đức Giám mục Paul Léon Seitz, Kim tại Nhà thờ Chính Toà Kontum.
 • * Giám đốc Tiểu Chủng Viện Thừa Sai Kontum tại Đà Lạt : 9.1966 - 8.1974.
 • * Tấn phong Giám mục: 18h00, 22.11.1981, do Đức Giám mục Alexis Phạm Văn Lộc, chủ phong tại Nhà Nguyện Chủng Viện Thừa Sai Kontum.
 • * Khẩu hiệu Giám mục : “DELEXIT ME” : Ngài đã yêu mến tôi (Gal 2,20).
 • * Giám mục phó kế vị Kontum : 22.11.1981 - 13.4.1995.
 • * Giám mục chính Toà Kontum : 13.4.1995 - 28.8.2003.
 • * Giám mục thứ 61 trong hàng giáo phẩm Việt Nam (từ Giám mục JB. Nguyễn Bá Tòng).
 • * Giám mục thứ 5 giáo phận Kontum.
 • * Tấn phong Giám mục cho linh mục Mic. Hoàng Đức Oanh : 28.8.2003.
 • * Nghỉ hưu : 28.8.2003.


7- ĐỨC GIÁM MỤC : MICAE HOÀNG ĐỨC OANH

 • Giám mục Chính Toà Kontum : 28.8.2003 ----
 • * Sinh : 23.10. 1938 tại Xuy Xá, Mỹ Đức, Hà Tây, TGP. Hà Nội.
 • * Gia nhập Tiểu chủng Viện Piô XII, Hà Nội : 1952-1960
 • * Gia nhập Giáo Phận Kontum : 1960.
 • * Học Giáo Hoàng Học Viện Piô X, Đà Lạt : 1960-1969.
 • * Thụ Phong Linh Mục : 22.12.1968 tại Tam Hải, Thủ Đức, Sài Gòn.
 • * Phó xứ Thăng Thiên, Pleiku, kiêm Hiệu Trưởng trường Tư Thục Minh Đức : 1969-1971.
 • * Linh hướng và giáo sư Tiểu chủng Viện Thừa sai Kontum : 1971-1975.
 • * Chánh xứ Thánh Tâm : 1975 - 2003.
 • * Tổng Đại Diện Giáo Phận Kontum : 28.10.1996 -28.8.2003.
 • * Tấn phong Giám mục : 28.8.2003, do Đức Giám mục Phêrô Trần Thanh Chung, chủ phong tại Nhà thờ Chính Toà Kontum.
 • * Khẩu hiệu : “PATER NOSTER” Lạy Cha chúng con (Mt 6,9).
 • Nhậm chức Giám mục Chính Tòa Kontum : 28.8.2003.
 • * Giám mục thứ 87 trong hàng Giáo phẩm Việt Nam (kể từ Giám mục JB. Nguyễn Bá Tòng).
 • * Giám mục thứ 6 giáo phận Kontum.