Nhân Mùa Vọng, kính gửi quý vị lịch sử của nhạc phẩm Đêm Thánh Vô Cùng với Lời Thơ của Linh Mục Giuse Mohr và nhạc của Frank Gruber.

Xin bấm vào đây để xem và nghe slideshow của Nguyễn Hải Minh. Xin bấm slideshow rồi From Beginning. (B.H. Thư)

Nhạc Bản Đêm Thánh Vô Cùng