SALT LAKE, Utah - Vào lúc 7 giờ chiều thứ tư ngày 20 tháng 5 năm 2009, Cộng đoàn Công giáo Việt nam và Cộng đoàn Công giáo Philippine hân hoan đón nhận 2 tân Phó Tế: Thầy Joseph Frez (người Philippino) và Thầy Phao Lô Nguyễn Trọng Tài (người Việt nam).

Hai tân chức đã được Đức Giám Mục John C Wester thuộc địa phận Salt Lake (Utah) truyền chức. Cùng đồng tế với Đức Giám Mục trong Thánh Lễ phong chức có quý Linh Mục, và quý thầy Phó Tế ở trong địa phận. Đặc biệt về phía Linh Mục Việt Nam có Cha Đa Minh Hà Đăng Thụy, chánh xứ Đức mẹ Hằng Cứu Giúp tại tiểu bang Utah.

Mở đầu Thánh Lễ Đức Cha John C Wester đã làm dấu Thánh giá bằng tiếng Việt nam: Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần… Phần Công bố lời Chúa: qua bài đọc thứ 1 đã được đọc bằng tiếng Philippine, và bài đọc thứ 2 đã được đọc bằng tiếng Việt nam. Phần giảng giải đã được Đức Cha giảng bằng tiếng Anh ngữ