CÁNH CHIM TỰ DO
Ảnh của Thérésa Nguyễn

Mơ đôi cánh của chim trời
Tự do bay lượn một đời lãng du.
(tn)