Khóa học chuẩn bị cho các vị truyền giáo Salesian lần thứ 150 được bắt đầu ở Cộng thể Hang Toại đạo Thánh Tarcisio ngoài thành Rome
Nhóm Truyền giáo đầu tiên do Don Bosco gửi đi Nam Mỹ

Hang toại đạo Thánh Tarcisio ở Rome, ngày 7 tháng 9 năm 2019 - 36 nhà truyền giáo cho chuyến truyền giáo lần thứ 150 được khai giảng chuẩn bị cho các ứng sinh đi truyền giáo. Đây là chuyến Truyền giáo thứ 150 sau khi cha thánh Bosco gửi các nhà truyền giáo đầu tiên đi Nam Mỹ Châu khi cha mới thành lập Tu hội được một thời gian ngắn… Các nhà truyền giáo mới, được hướng dẫn bởi cha cố vấn đặc trách Truyền giáo của Tu hội Salesian Don Bosco, cha Guillermo Basañes và linh mục mục phụ tá của Ngài là cha Gianni Rolandi và người kế nhiệm cha phụ tá Rolandi là Cha Giuse Nguyễn Thịnh Phước hướng dẫn, để đề ra các định hướng thích nghi với các nền văn hóa mới trước nhiệt tâm Tông đồ truyền giáo ngày nay. Sau một khóa học ngắn các thành viên sẽ tham dự cuộc hành hương các địa danh nơi Don Bosco sinh sống và làm việc xưa kia ở vùng Piemonte nước Ý.
Danh sách các vị truyền giáo của đoàn truyền giáo thứ 150 sẽ được xuất phát từ Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Phù Hộ tại Valdocco gồm có:
Thầy Piero Ramello (ICP tỉnh-Torino) – sẽ đi Pakistan (FIS)
Tư giáo David Mbanu (tỉnh AFW - Nigeria) - sẽ đi Mông Cổ (VIE)
Tư giáo Felix Almeida (tỉnh INB - Mumbai) - sẽ đi Đoàn Mông Cổ (VIE)
Tư giáo Philip Neri Tsutsumi Ryosaku (GIA-Nhật Bản) - sẽ đi Á tỉnh PGS
8 ứng viên truyền giáo từ vùng Á châu sẽ được gửi đến các khu vực khác (4 đi Châu Âu, 4 đi Châu Mỹ Latinh) là:
Cha Oliver Bautista Ryan (FIN) đến Litva (Tỉnh ICP, trong Trong Dự án Châu Âu)
Tư giáo Phêrô Nguyễn Thành Trung (VIE) đi Tây Ban Nha (tỉnh SSM, trong Trong Dự án Châu Âu)
Thày Phêrô Trần Quốc Thuận Peter (VIE) đến Albania (Tỉnh IME, Trong Dự án Châu Âu)
Tư giáo Giuse Lê Văn Nhân (VIE) đi Anh quốc (Tỉnh GBR, Trong Trong Dự án Châu Âu)
Thầy Gioan Lã Thanh Long (VIE) đi Brasil (Tỉnh BMA-Manaus, vùng Amazon)
Tư giáo Gregorio Ngô Minh Nhật (VIE) đi Ecuador (tỉnh ECU, vùng Amazon)
Tư giáo Gioan Nguyễn Thành Tín (VIE) đi Bôlivia (tỉnh BOL)
Tư giáo Luca Trần Quốc Hưng (VIE) đi Trung Mỹ (tỉnh CAM-6 quốc gia)
Xin chúc mừng tinh thần hăng say tông đồ Truyền giáo của các ứng sinh trẻ trong số đó phần đông là các tu sĩ Việt Nam và cũng chúc mừng cha Giuse Nguyễn Thịnh Phước SDB sẽ làm việc cho Ban Truyền Giáo của Tu hội tại Roma.