MỘT MÌNH
Ảnh của Dominic Đức Nguyễn

Một mình chân bước đơn côi
Một mình về đắp chăn côi một mình !
(Trích thơ của Trần Thị Thuỷ)