NGỌC NGÀ SEN TRẮNG NẮNG HÈ
Ảnh của Lê Trị

Ngập trong bùn chẳng vấy hôi tanh
Ưu tư cởi dâng nhành hoa trắng
Thân dù cong, tâm vẫn phẳng
Sương gió dầm mình mãi lặng lẽ vươn.
(Trích thơ của Phạm Hùng)