THÁNH GIÁ TRONG TRỜI XANH
Ảnh của Đặng Đức Cương

Ngước nhìn Thánh giá trên cao
Lòng con cảm thấy tự hào Chúa ơi !
Dấu chỉ Cứu Độ muôn người
Nhờ bởi Thánh giá “Con Trời“ toàn năng
Ôi, Thánh Gía , niềm cậy trông ./. Amen
(Trích thơ của P.Trần Đình Phan Tiến)