ĐỒI XUÂN MÙA CHAY
Ảnh của Dominic Đức Nguyễn

Mua chay màu tím ai hay?
Phải chăng màu tím ở ngay lòng người
Mùa chay nhắc nhở loài người
Ăn năn thống hối đừng lười biếng nha
Trở về ! xin Chúa thứ tha
(Trích thơ của Khương Thụy Phùng)