THIỀN HÀNH KHẤT SĨ
Ảnh của Nguyễn Bá Khanh
Giầu sang ngàn đụn cũng thua
Thảnh thơi khất sĩ chẳng đua tranh đời.
(Trích thơ của Ryòkan, Gs. Lưu Văn Vịnh phóng ngữ)