Thông Báo
Lớp Ca Trưởng Trung Cấp (Đợt 3)
(Intermediate Choral Conducting Class)

Lớp Ca Trưởng Trung Cấp (Intermediate Choral Conducting Class) sẽ được tổ chức tại Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức tại thành phố Houston, tiểu bang Texas vào đầu tháng 6 với những chi tiết như sau:

Ngày học: Thứ Sáu (ngày 1), Thứ Bảy (ngày 2), và Chủ Nhật (ngày 3) tháng 6 năm 2012.

Giờ học: Mỗi ngày từ 8:00 a.m. đến 7:30 p.m.

Địa điểm: Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức – Giáo phận Galveston - Houston
6550 Fairbanks N. Houston Road, Houston, TX 77040

Điều kiện tham dự: Đã học qua các lớp Ca Trưởng Trung Cấp I và II

Ban Giảng Huấn: Nhạc Sư Phạm Đức Huyến và Tiến Sĩ Vũ Tôn Bình

Muốn biết thêm chi tiết và ghi danh tham dự xin liên lạc với:

Ca Trưởng Thụy: Điện thoại: 832-725-2540 – Email: vinhthuy1971@gmail.comCa Trưởng Công: Điện thoại: 832-282-9941 – Email: congqtong@yahoo.com

Để mỗi học viên có cơ hội thực tập điều khiển Dàn Nhạc dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Ban Giảng Huấn, số học viên giới hạn tối đa là 20 người. Xin quý anh chị ghi danh càng sớm càng tốt (tuy nhiên học viên phải hội đủ điều kiện tham dự).