Cảm Tưởng của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam - Nam Úc khi hay tin một linh mục người Việt tỵ nạn đầu tiên - tân Giám mục được bổ nhiệm Vincent Nguyễn Văn Long OFM - định cư tại Úc, sẽ được Tấn Phong lên làm Tân Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Melbourne, một Tổng Giáo Phận lớn thứ II của Úc Châu.

(do Jos Vĩnh, Đan Huyền và Hữu Tuất thực hiện)

Video Phần IVideo Phần II


(do Jos Vĩnh, Đan Huyền và Hữu Tuất thực hiện)