Kịch diễn lại chuyện Thánh Tử Đạo Anrê Phú Yên do đoàn thanh niên Giáo xứ Thánh Marcô Inala Úc Châu trình diễn vào dịp Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 24 tháng 11 năm 2009.

Phần IPhần II