VATICAN.- Ðược tin một giáo sĩ Việt Nam đầu tiên được bổ nhiệm làm Giám Mục Hoa Kỳ, các Thông Tấn Xã Công Giáo quốc tế đã lần lượt đăng tải tin này. Sau thời gian nghỉ thường niên sau Lễ Phục Sinh, Thông Tấn Xã Công Giáo ZENIT đã loan tin Đức Gioan Phaolo II đã bổ nhiệm Đức Ông Dominic Mai Thanh Lương, giám đốc Trung tâm Quốc gia Tông đồ Viet nam, làm giám mục phụ tá giáo phận Orange tại california.

Đức Ông Lương cũng đang là chính xứ Giáo xứ Maria, Nữ vương Mẹ Việt nam, tại New Orleans, Louisiana.

Ðức Ông Lương sinh tại Việt nam ngày 20/12/1940. Ngài theo học tại một trường tiểu học Pháp-Việt và trường cao đẳng Chủng viện Thánh gia, tại Việt nam. Về sau ngài theo học tại chủng viện giáo phận tại Buffalo, New York, và Chủng viện thánh Bernard, Rochester, New York. Ngài theo đuổi những môn học hậu đại học tại Canisius College, Buffalo.

Thầy Lương chịu chức linh mục ngày 21/5/1966, tại Buffalo, để giúp giáo phận Đà nẵng, Việt nam, nhưng vì hoàn cảnh chiến cuộc nên Ngài đã không về làm việc tại đây. Cuối cùng ngài gia nhập Tổng Giáo Phận New Orleans.

Ngài làm tuyên úy một bệnh viện tại Buffalo, 1966-1975, làm cha xứ Nhà thờ thánh Louis, Buffalo, 1975-1976, và giám đốc tổ chức Mục Vụ cho người Việt Nam tại New Orleans, 1976-1983.

Được chỉ định làm cha xứ trong năm 1983, ngài cũng đã phục vụ từ năm 1989 làm chủ tịch Liên Ðoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ.