Sáng ngày Thứ Hai 09/11/2009, Tòa Thánh đã đưa ra một Thông Cáo Báo Chí về việc ban hành Tông Hiến Anglicanorum coetibus. Dưới đây là bản dịch sang tiếng Việt của VietCatholic được đính kèm với nguyên bản tiếng Anh.

Ngày 20/10/2009, Đức Hồng Y William Levada, Tổng Trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin, đã thông báo về một quy chế mới nhằm đáp ứng nhiều thỉnh cầu đã được gởi đến Tòa Thánh từ các nhóm giáo sĩ và tín hữu Anh Giáo ở nhiều miền trên thế giới mong muốn một sự hiệp thông trọn vẹn và tỏ tường với Giáo Hội Công Giáo.

Tông Hiến Anglicanorum coetibus được công bố ngày hôm nay đưa ra một cấu trúc giáo luật cho sự tái hiệp thông tập thể bằng cách thiết lập các Giáo Hạt Tòng Nhân, cho phép các nhóm trên tiến đến sự hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội Công Giáo trong khi vẫn bảo tồn những yếu tố đặc trưng trong gia sản linh đạo và phụng vụ Anh Giáo. Đồng thời, Bộ Giáo Lý Đức Tin cũng ban hành Những Qui Luật Bổ Túc nhằm hướng dẫn việc thực hiện quy chế này.

Tông Hiến này mở ra một thông lộ mới cho sự cỗ vũ hiệp nhất Kitô Giáo, đồng thời, cho phép sự đa dạng hợp luật trong cách thức diễn đạt đức tin chung của chúng ta. Tông Hiến không chỉ tiêu biểu cho một sáng kiến về phần Tòa Thánh, nhưng còn là một đáp ứng quảng đại của Đức Thánh Cha trước khát vọng chính đáng của những nhóm Anh Giáo này. Quy chế về cấu trúc mới này nhất quán với sự dấn thân đối thoại đại kết, là điều vẫn tiếp tục được xem như một ưu tiên của Giáo Hội Công Giáo.

Trù liệu của Tông Hiến này dành cho các giáo sĩ có gia đình trong Giáo Hạt không nói lên bất cứ thay đổi nào trong kỷ luật độc thân giáo sĩ của Giáo Hội. Theo Công Đồng Vatican II, độc thân giáo sĩ là một dấu chỉ và đồng thời là một khích lệ cho đức bác ái mục tử, và loan báo cách rạng ngời về Nước Thiên Chúa (Sách Giáo Lý Công Giáo, 1579).

Nguyên bản tiếng Anh.

On October 20, 2009, Cardinal William Levada, Prefect of the Congregation for the Doctrine of the Faith, announced a new provision responding to the many requests that have been submitted to the Holy See from groups of Anglican clergy and faithful in different parts of the world who wish to enter into full visible communion with the Catholic Church.

The Apostolic Constitution Anglicanorum coetibus which is published today introduces a canonical structure that provides for such corporate reunion by establishing Personal Ordinariates, which will allow the above mentioned groups to enter full communion with the Catholic Church while preserving elements of the distinctive Anglican spiritual and liturgical patrimony. At the same time, the Congregation for the Doctrine of the Faith is publishing a set of Complementary Norms which will guide the implementation of this provision.

This Apostolic Constitution opens a new avenue for the promotion of Christian unity while, at the same time, granting legitimate diversity in the expression of our common faith. It represents not an initiative on the part of the Holy See, but a generous response from the Holy Father to the legitimate aspirations of these Anglican groups. The provision of this new structure is consistent with the commitment to ecumenical dialogue, which continues to be a priority for the Catholic Church.

The possibility envisioned by the Apostolic Constitution for some married clergy within the Personal Ordinariates does not signify any change in the Church’s discipline of clerical celibacy. According to the Second Vatican Council, priestly celibacy is a sign and a stimulus for pastoral charity and radiantly proclaims the reign of God (Cf. Catechism of the Catholic Church, 1579).

[01642-02.01] [Original text: English]