Tuần trước Giáo Hội mừng kính lễ Chúa Ngôi Ba; tuần này mừng kính lễ Chúa Ba Ngôi. Nghe không khéo sẽ nhầm lẫn Ba Ngôi và Ngôi Ba là một.

Nói Thiên Chúa Ba Ngôi hiểu là Thiên Chúa có Ba Ngôi Vị. Nói là Chúa Ngôi Ba hiểu là Ngôi Vị thứ Ba trong Thiên Chúa.

Theo ngôn ngữ loài người thì thứ ba phải nhỏ hơn thứ nhất và thứ hai. Như thế Ngôi Thứ Ba nhỏ hơn Ngôi Thứ Nhất và Ngôi Thứ Hai. Đức tin không hiểu như thế vì Cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người 1Cor 1,25

Trái lại nếu chỉ nói suông một, hai, ba thì có thể hiểu ngược lại, ba lớn hơn một và hai. Như thế Ngôi Ba lại là Ngôi lớn nhất, lớn hơn cả Ngôi Hai và Một. Suy luận dựa trên sự khôn ngoan của thế gian dù vững chắc cũng dẫn đến sai lầm vì có lời chép Ta sẽ hủy diệt sự khôn ngoan của kẻ khôn ngoan, và sẽ vứt bỏ sự thông thái của người thông thái 1Cor 1, 19.

Càng không thể dùng ngôn ngữ lí luận hợp lí của toán học để giải thích về Thiên Chúa. Không thể nói một thì nhỏ hơn hai ngôi hợp lại. Ngôi Một cộng với Ngôi Hai lớn hơn Ngôi Ba; hoặc Ngôi Hai cộng với Ngôi Ba lớn hơn Ngôi Một; hoặc Ngôi Một cộng với Ngôi Ba lớn hơn Ngôi Hai. Theo khoa học khi cả ba bằng nhau thì một nhỏ bằng phân nửa của hai cộng lại. Suy luận này hợp lí lẽ loài người; áp dụng vào đức tin thì suy luận trên trở nên vô dụng.

Đức tin dậy hoàn toàn khác với lí lẽ bình thường. Điều hợp lí hàng ngày không giải thích được mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Mầu nhiệm lớn hơn, bao trùm trên tất cả các lí luận hợp lí. Càng cố lí luận về Thiên Chúa càng gặp nhiều bế tắc. Thánh Phaolô giải thích

Trong khi người Do thái đòi hỏi những điềm thiêng dấu lạ, còn người Hy Lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan thì chúng tôi lại rao giảng một Đấng Kitô chịu đóng đinh, điều mà người Do thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ 1Cor 1,23.

Thiên Chúa có Ba Ngôi: Ngôi Cha, Ngôi Con và Thánh Thần. Cả ba ngôi bằng nhau, cùng bản tính, giống nhau, không Ngôi nào lớn hơn, nhỏ hơn. Vì sao? Vì Thiên Chúa là tình yêu nên không thể so sánh một tình yêu bất biến, bất tử và vô biên. Tình yêu nơi Thiên Chúa toàn thiện, không còn chỗ để so sánh hơn kém, cao thấp. Lấy toàn thiện so sánh với toàn thiện là việc làm thừa, vô bổ. Con người ưa so sánh cao thấp vì chúng ta bất toàn.

Lời thánh sử

Tác giả Phúc Âm Gioan được mặc khải nhận biết Thiên Chúa là tình yêu khi thánh nhân mạnh dạn, dõng dạc tuyên bố. Thiên Chúa là tình yêu: ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy 1Jn 4,16.

Điều này cho biết Ngôi Cha là Thiên Chúa. Ngài là tình yêu.

Tình yêu chân chính luôn sống động, sáng tạo vì thế Đức Kitô tuyên bố Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc. Jn 5,17

Có sự liên hệ mật thiết, đồng nhất, trong sáng tạo giữa Chúa Cha và Chúa Con.

Thật tôi bảo thật các ông: Người Con không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều Người thấy Chúa Cha làm; vì điều gì Chúa Cha làm, thì người Con cũng làm như vậy. Jn 5,19

Thiên Chúa tạo dựng chúng ta. Thiên Chúa yêu mến việc Ngài sáng tạo, coi sóc, bảo vệ và ngự trong đó. Bằng chứng là Ngài sai chính Con Một Ngài xuống trần gian để ở giữa chúng ta

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Jn 3,16

Chúng ta có Ngôi Hai Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô.

Đức Kitô yêu mến chúng ta cùng tình yêu Chúa Cha yêu mến chúng ta nên Ngài sẵn sàng hy sinh chết cho chúng ta được sống.

Không ai có tình thương lớn hơn tình thương của người hy sinh mạng sống mình cho bạn hữu. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dậy. Jn 15, 13-14.

Chúng ta có Ngôi Ba Thiên Chúa. Ngài là Thánh Thần.

Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy ra đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em. Jn 16,7

Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Jn 14,26

Mừng Lễ Chúa Ba Ngôi chúng ta mừng một Thiên Chúa duy nhất có Ba Ngôi bằng nhau, liên kết trong tình yêu. Ngôi Cha Đấng sáng tạo; Ngôi Con Đấng cứu chuộc và Thánh Thần Đấng Thánh Hoá.

TÌM BÀI CŨ:

Suy Niệm: http://www.stmarksinala.net.au/suyniem.html

Truyện ngắn: http://www.stmarksinala.net.au/truyen.html

Hình ảnh: http://www.stmarksinala.net.au/Photos.html