Trước khi về trời Đức Kitô hứa ban Thánh Thần cho nhân loại. Thánh Thần đến hướng dẫn, khơi lại trong tâm trí điều Đức Kitô rao giảng, làm tái sinh điều đã nghe.

Để được hưởng ân huệ này cần phải cộng tác với Thánh Thần. Thiếu cộng tác với Thánh Thần sẽ không thấu hiểu điều Chúa dậy. Cố gắng giải thích theo hiểu biết cá nhân khó tránh khỏi sai lạc. Không khéo đi sai đường mà vẫn không nhận ra.

Đức Kitô cho biết thế gian không nhận biết Thánh Thần. Không thể dùng lí luận hợp lí thế gian nhận biết về Thánh Thần vì thế gian không thấy cũng chẳng biết Người.

Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người.

Thế gian mù mờ đến độ không biết về Thánh Thần để nêu thắc mắc. Người ta chỉ có thể nêu thắc mắc khi nghe qua, hiểu chút ít. Chưa nghe bao giờ thì không có kiến thức nêu thắc mắc, nói chi đến tìm hiểu.

Điều kiện để nhận ơn Thánh Thần là phải yêu mến Thiên Chúa, phải vâng lời Thiên Chúa bằng cách chu toàn lề luật yêu thương thể hiện qua các điều răn dậy ta cách sống yêu thương, khiêm nhường và đối xử với nhau bằng lòng mến. Thiếu các điều trên nhận thức về Thánh Thần khó tránh khỏi sai lạc vì bị ảnh hưởng bởi ý riêng.

Thực tế cho thấy có những giải thích khác nhau, đôi khi trái nghịch nhau về cùng điều Chúa truyền dậy. Rất có thể Thánh Thần hướng dẫn điều đó cho cá nhân hơn là cho cộng đoàn. Hướng dẫn cá nhân khác với hướng dẫn cộng đoàn. Thí dụ ơn gọi của cá nhân không thể là ơn gọi chung cho cộng đoàn. Tài năng Chúa trao cho các nhân không phải của cộng đoàn, mặc dù được khuyến khích giúp việc chung, nhưng vẫn là của cá nhân. Áp đặt dấu chỉ cá nhân lên cộng đoàn là sai. Người lãnh đạo có thể tin đây là điều Chúa nói với tôi. Chúa không nói với cộng đoàn sao bắt cả cộng đoàn thực hiện dấu chỉ cá nhân. Cần cẩn trọng để biết đâu là dấu chỉ riêng cho cá nhân, đâu là dấu chỉ cho cộng đoàn.

Chúa nói với cộng đoàn qua Giáo Hội nào? Thưa là Giáo Hội do chính Chúa sáng lập đặt nền tảng trên các tông đồ. Thuộc về Giáo Hội đó, lắng nghe lời chỉ bảo và sự hướng dẫn của Giáo Hội đó sẽ học được điều công chính. Nên cẩn trọng và khôn ngoan khi đón nhận các giải thích khác. Không phải vì đầu óc kì thị hay tự kiêu mà là khôn ngoan tránh rơi vào lạc giáo. Căn bản của lạc giáo do thiếu hướng dẫn của Thánh thần. Hành động theo ý riêng không thể là môn đệ Chúa vì:

Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin cùng Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết người. (Ga 14,15-17).

HAI MÓN QUÀ

Hai món quà Thiên Chúa ban cho nhân loại luôn hỗ trợ, hỗ tương nhau. Món quà thứ nhất do Chúa Cha ban tặng; món quà thứ hai do Chúa Kitô ban cho. Món quà thứ nhất chính là Đức Kitô con một Thiên Chúa; món quà thứ hai Con Chúa trao tặng là Thánh Thần. Cả hai món quà thế giới không có để cho. Thiên Chúa là Đấng duy nhất trao tặng món quà

vì yêu mến,

vì muốn ở cùng nhân loại,

vì mời gọi con người dự vào chương trình tái tạo

và sai con người loan báo tin vui cứu độ

vì Chúa đã sống lại thật như lời đã tiên đoán.


Tất cả những việc trên đều qui hướng về một Thiên Chúa yêu thương. Chúng ta được mời gọi để loan báo cho nhân loại một Thiên Chúa yêu thương. Yêu thương đến độ Chúa Cha ban chính Con Mình. Yêu thương đến độ Chúa Con ban Thánh Thần đến ở giữa anh em, hướng dẫn anh em, chỉ bảo anh em về điều Thầy đã truyền dậy và Thánh Thần đến để anh em khỏi sống mồ côi.

Món quà Thiên Chúa trao ban con người hoặc nhận cả hai, hoặc từ chối cả hai. Không thể nhận một bỏ một. Để nhận ơn Thánh Thần trước tiên phải đón nhận Đức Kitô. Từ chối Đức Kitô là từ chối Thánh Thần và từ chối Thánh Thần sẽ không được hướng dẫn để hiểu về Đức Kitô. Không thể yêu quí điều không hiểu, không biết. Do vậy yêu mến Đức Kitô cũng là yêu mến Thánh Thần Đức Kitô ban tặng và yêu mến Thánh Thần Đức Kitô ban tặng sẽ yêu mến Đức Kitô nhiều hơn. Ai yêu mến Đức Kitô thì Chúa Cha sẽ ở trong người ấy và Đức Kitô và Thánh Thần cũng ở trong người ấy. Yêu mến Thiên Chúa sẽ nhận lãnh cả Ba Ngôi Thiên Chúa. Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

DẤU CHỈ

Dấu chỉ để yêu mến Thiên Chúa chính là thực hiện điều Chúa truyền dậy vì chính Chúa xác nhận:

Ai yêu mến Thầy thì vâng giữ lời Thầy và Thầy sẽ xin cùng Chúa Cha ban cho Đấng Bảo Trợ.

Điều Chúa truyền dậy được chỉ bảo và hướng dẫn bởi Thánh Thần. Thánh Thần nói qua Giáo Hội vì Giáo Hội là hiền thê của Đức Kitô. Tiếng nói chính thức của Thánh Thần được xác định và hướng dẫn bởi Giáo Hội tông truyền do chính Đức Kitô thiết lập, đặt nền tảng trên cách thánh tông đồ.

TÌM BÀI CŨ :

Suy Niệm: http://www.stmarksinala.net.au/suyniem.html

Truyện ngắn: http://www.stmarksinala.net.au/truyen.html

Hình ảnh: http://www.stmarksinala.net.au/Photos.html