Muốn cho Hà Nội thắng trận này
Thì toàn Dân Chuá phải tiếp tay.
Giáo Phận quê nhà xin lên tiếng;
Cộng Đoàn Hải Ngoại hãy giãi bày!
Mục tử can trường bênh lẽ phải;
Đoàn chiên anh dũng vực điều ngay.
Một khi cả nước cùng cầu nguyện,
Bạo lực bẻ sao bó đuã này?

Boston, ngày 8 tháng 1 năm 2008