Kể Chuyện Giáng Sinh
KỂ CHUYỆN GIÁNG SINH

Ảnh của Đinh Ngọc Ký

Người mua sắm chen nhau vào thương xá,

Riêng hai người xà ích vẫn say sưa

Kể cho nhau sự lạ chuyện ngày xưa

Trời hôn đất trong đêm thừa phước cả.

Click here to go to PhotoArt Meditation Room - Phòng Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền