BUỒN VUI CON NHÀ NGHÈOẢnh của Đinh Ngọc Ký, svd.

Ngày con đã biết chơi biết chạy,

Đừng cho chơi cầm gậy, trèo cao,

Đừng cho chơi búa chơi dao,

Chơi vôi, chơi lửa, chơi ao có ngày.

Lau cho sạch không hay dầm nước,

Ăn cho vừa, đừng ước cao lương,

Mùa đông tháng hạ thích thường,

Đừng ôm ấp quá, đừng suồng sã con.

(trích từ Gia Huấn Ca)

Click here to go to PhotoArt Meditation Room - Phòng Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền