Vatican: Vào ngày thứ Sáu 18/10/2002, Tòa Thánh đã công bố thành lập một Ủy Ban Hỗn Hợp gồm 4 vị trong bốn Cơ Quan của Tòa Thánh và bốn vị Giáo Sĩ đại diện cho Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ. Nhiệm vụ của các Ngài là duyệt xét và soạn thảo lại "Những Quy Chế cần thiết cho chính sách của Giáo Phận/ Giáo Hạt xử lý những lời cáo lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên do Linh Mục, Phó Tế hay các Nhân Sự Khác " và "Hiến Chương của các Giám Mục bảo vệ trẻ em và người trẻ".

Danh sách gồm 8 vị được công bố vào ngày Thứ Tư 23/10/2002

Ðại diện cho các Cơ Quan của Tòa Thánh:
1- Ðức Hồng Y Dario Castrillon Hoyos- Tổng Trưởng Bộ Giáo Sỹ.
2- Tổng Giám Mục Julian Herranz- Chủ Tịch Hội Ðồng Giáo Hoàng về các Văn Bản Luật Phát.
3- Tổng Giám Mục Tarciso Bertone- Thư ký Bộ Giáo Lý Ðức Tin
4- Tổng Giám Mục Francesco Monterisi- Thư ký bộ Giám Mục

Ðại diện cho Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ:

1. Ðức Hồng Y Francis Eugene George, O.M.I., Tổng Giám Mục Chicago.
2. Tổng Giám Mục William Joseph Levada, Tổng Giám Mục San Francisco.
3. Giám Mục Thomas Doran- Giáo Phận Rockford
4. Giám Mục Edward Lori- Giáo Phận Bridgeport.