Đức Kitô vâng lời Chúa Cha xuống thế làm người bởi Ngài yêu nhân loại. Ngài sinh xuống trần gian như một người trong chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Chính cách xuống trần gian đơn giản, bình thường này mà nhiều người không tin Ngài là Con Thiên Chúa. Họ mong đợi Ngài đến, kèm theo tiếng sấm vang trời cao, đất run rẩy nhảy mừng, trăng thanh ca múa, và gió rù rì vang lời chúc tụng Chúa vinh quang. Con Thiên Chúa không đến theo í nhân loại ước mong. Ngài chọn cách riêng của Ngài. Thánh Gioan trong phần giới thiệu Phúc Âm, viết: Thiên Chúa yêu thương thế gian đến độ, sai Con một mình là Đức Kitô xuống trần để cứu độ nhân loại. Bởi Con Thiên Chúa xuống trần cách đơn sơ, hèn mọn, nghèo nàn, nơi hoang địa, đất tuyết phủ, giữa đông giá rét, trong gia đình vô danh nên nhiều người từ chối đón nhận. Ngược đời thay, người ta mong đợi Con chúa xuống trần. Khi Ngài xuống người ta từ chối đón nhận. Trái lại, họ còn nhân Danh Chúa lên án Con Thiên Chúa. Theo họ Đức Jêsu chỉ là người phàm, dám xưng mình là Thiên Chúa. Đây là tội phạm thượng, không thể tha, cần tiêu diệt. Vì lí do đó mà người ta đóng đinh Đức Kitô vào thập giá. Ngài tự nguyện vác thập giá đền thay tội lỗi nhân loại. Những kẻ chống đối Đức Kitô tin là khi Đức Kitô chết trên thập giá cũng chính là lúc kết thúc sứ mạng rao giảng Tin Mừng của Ngài. Người ta có thể đóng đinh thân xác Đức Kitô vào thập giá, nhưng họ thất bại đóng đinh Thần Khí Ngài. Cái chết của Ngài trên thập tự cũng chính là lúc Ngài hoàn thành trọn vẹn việc gánh vác tội nhân trần. Cái chết đó không giết chết việc Ngài rao giảng về tình yêu Chúa Cha dành cho nhân loại. Ngài vẫn tiếp tục rao giảng, dưới hình thúc khác, qua Chúa Thánh thần, mắt trần không thể nhìn thấy. Việc rao giảng chỉ kết thúc khi Ngài trở lại lần thứ hai trong vinh quang như Ngài đã hứa (Gn 14, 28). Ngài vẫn rao giảng tình yêu Chúa Cha, qua sinh hoạt của Chúa Thánh Thần. Ngày Đức Kitô về trời cũng là ngày bắt đầu thay đổi cuộc đời của các tông đồ. Các ông bắt đầu cuộc đời mới, bắt đầu loan báo Tin Mừng. Có sự khác biệt trong việc rao giảng giữa Đức Kitô và các tông đồ. Đức Kitô rao giảng về Chúa Cha, về tình yêu Chúa Cha dành cho nhân loại. Các tông đồ rao giảng về cái chết, cuộc khổ hình và sự sống lại của Đức Kitô. Đức Kitô sai các ông đi, tiếp tục công việc loan báo Tin Mừng và việc sai đi này cũng dành cho những ai qua các tông đồ mà nhận biết, tin theo Đức Kitô. Ngài nói với các ông 'Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em' 20, 19. Sau khi sai các ông đi Ngài ban Thánh Thần cho các ông khi Ngài nói với các ông 'Hãy nhận lấy Thánh Thần'. Đón nhận ơn Thánh Thần, các tông đồ hăng hái ra đi. Các ngài không có khả năng cứu rỗi các linh hồn. Các ngài rao giảng về Đức Kitô, Đấng ban ơn cứu độ nhân loại. Người ta được Đức Kitô cứu rỗi qua lời rao giảng của các tông đồ và môn đệ. Trước khi về cùng Chúa Cha, hai lần Đức Kitô ban bình an cho các tông đồ (Gn 20, 20-21). Ơn bình an Đức Kitô ban giúp các tông đồ mạnh dạn tiến vào cánh đồng truyền giáo. Chống đối, thù ghét, bị tù đầy, và ngay cả chết chóc đang chờ đón các ông trong tương lai. Biết trước những đau khổ, gian nan đang rình rập, nhưng các ông vẫn dấn thân, tiến bước bởi tình yêu các ông dành cho Chúa mạnh hơn mọi đau khổ trên đời. Tình yêu các tông đồ dành cho Đức kitô mạnh ơn cả đòn vọt và sự chết. Ơn bình an Đức Kitô trao ban giúp các ông tìm được bình an ngay cả khi bị xua đuổi, bị bắt bớ, bị hành hạ. Ơn bình an thực không chung nhà với bạo động, chống đối, bất bình. Các tông đồ đi vào thế giới loan báo cho mọi người biết quyền tự do chọn lựa: chọn tin theo Đức Kitô và trở thành môn đệ Ngài. Hai là chọn sống theo thế gian. Những ai chọn tin theo Đức Kitô được hướng dẫn bởi Thánh Thần Chúa và tìm được bình an ngay cả khi phải đối diện với đau khổ. Chọn sống theo thế gian họ phạm tội chối bỏ tình yêu Thiên Chúa, bởi chính họ muốn làm chúa. Chối bỏ tình yêu Chúa thể hiện qua việc xua đuổi, bắt bớ, hành hạ môn đệ Đức Kitô. Những điều này hiện nay vẫn còn đang xảy ra.

Được ơn sức mạnh của Thánh Thần, môn đệ Đức Kitô ra đi, dấn thân phục vụ qua hành động bác ái, nhân ái, rộng lượng và thứ tha. Chính những việc đơn sơ, nhẹ nhàng, dễ thực hiện lại có khả năng, sức mạnh làm sống lời rao giảng của các ông về Đức Kitô Phục Sinh. Lời Chúa sống động, gần gũi với con người qua việc từ thiện của môn đệ Chúa. Chính những việc này cảm hoá con tim, giúp hướng về tình yêu Chúa. Một số những biến cố đau khổ, gian truân, xua đuổi và tù đày cũng như đổi mới cuộc sống được các môn đệ ghi lại trong sách 'Tông Đồ Công Vụ'.

TiengChuong.org

Action
Jesus came to the world to show God's love for the world. He was born into the world to be one of us in all things, except sin. St. John told us that God loved the world so much; God gave the world His only Son to save us (The Prologue). This extraordinary way of showing God's love was not well accepted by the world. Ironically, the world claimed, that in the name of God, they condemned Jesus for blasphemy, nailing Him on the cross, saying he was only man, and yet claiming to be God. For Jesus' opponents, His saving mission came to an end, when he breathed His last on the cross. For Jesus, His earthly life ended at the cross, but not his saving mission. He carried the burden of sins by means of the cross. His saving mission was going to be accomplished on His Second coming as He has promised (Jn. 14, 28). Jesus' saving mission continues. It takes a new form, signified by the Paraclete. The day Jesus ascended into heaven was the beginning His apostles' new life. They actively began their mission in His Holy Name. On that day, Jesus' mission on earth was handed over to His apostles, and to those who through them believe in Jesus. Jesus said to them 'As the Father sent me, so am I sending you' 20, 19. After saying this, Jesus breathed on them and said: 'Receive the Holy Spirit'. Jesus sent His apostles into the world, just as He was sent by the Father to the world. Receiving the Spirit, the apostles began their saving mission. They had no power to save, but only preached about God's redemptive plan, and God's love for the world. Twice in this passage, Jesus addressed His apostles 'Peace be with you' 20, 20-21. The peace that Jesus gave the apostles, enabled them to live in the hostile world, which refused to embrace the gift of peace. People were given a choice between God's way, and the way of the world. Those who chose God's way would live in peace; those who follow the way of the world would live in sin for rejecting God. The rejection happened in the forms of hostility, persecution and imprisonment for those who chose God's way. This still happens.

There is a difference between Jesus' teaching and His followers'. Jesus talked about the Father's love. His followers proclaimed Jesus' love. The key message of Jesus' followers was focussing on Jesus' Passion and His invisible presence in the world. In doing their mission, Jesus' followers were not alone. They were accompanied by the invisible, heavenly power of God, The Paraclete, who became their guide and companion. Receiving the Paraclete, Jesus' followers received the power to act. By acts of charity and kindness, they made Jesus' commandment of love real to the world. Giving them the Paraclete, Jesus told them, that His gift was the Spirit of Truth 14, 6 who would teach them everything, reminding them of what He had taught them (14, 26), and their faithful commitment to follow would give glory to Him 16, 14. Empowered with the Holy Spirit, the apostles entered the world, knowing that rejection, hostility and persecution were ahead of them. However, their love for Jesus was so strong, that nothing could deter them from their mission, not even death itself. We have some of their personal accounts in 'The Acts Of The Apostles'.