TẢN BỘ ĐẦU NGÀY
Ảnh của Tấn Đạt

Nếu buổi sáng nay thức dậy
Thấy còn khỏe mạnh, bình an
Giữa cuộc đời đầy bịnh tật
Phước hơn nhiều người thế gian.
(KD)