Thánh Luca thánh sử xác nhận có nhiều tác giả viết về cuộc đời Chúa Cứu Thế. Những vị tiền nhiệm đó tường thuật sự việc; chứng nhân, những người đã nghe thuật lại cuộc đời rao giảng công khai của Đức Kitô và cuộc khổ nạn của Ngài. Thánh Luca xem xét nguồn tài liệu đó cẩn thận, và đúc kết thành nguồn tư liệu cho riêng Ngài. Điểm khác biệt chính trong sách của Ngài là Ngài sắp xếp sự việc theo lớp lang, thứ tự.

'Sau khi đã tra cứu đầu đuôi mọi sự,thiết tưởng cũng tuần tự viết ra' Lk 1,2.

Khi có nhiều nguồn tài liệu khác nhau, người đọc có nhiều tự do trong việc chọn lựa nhưng chọn lựa tự nó cũng có vấn đề vì không biết chọn thứ nào, bỏ thứ nào. Thánh Luca sắp xếp sự việc góp phần vào việc giúp chọn lựa. Thánh Luca xác nhận những bài viết về Đức Kitô rất chính xác và Ngài làm công việc sắp xếp giúp Kitô hữu nhìn rõ hơn, mạch lạc hơn về con người Đức Kitô và công trình cứu chuộc của Ngài.

Đức Kitô nhận phép rửa từ thánh Gioan và Thánh Thần Chúa xuống ngự trên Ngài. Điều này cho biết Ngài là Đấng được Thiên Chúa xức dầu, đóng Ấn Tín. Đức Kitô về quê và thường sinh hoạt trong hội đường. Người ta đưa cho Ngài sách. Mở sách ra Ngài đọc đoạn tiên tri Isaiah viết: 'Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi'. Đức Kitô nhận Thần Khí Chúa trong ngày Ngài chịu phép rửa vì thế không còn nghi ngờ gì nữa đoạn sách tiên tri Isaiah tiên đoán trên chính là tiên đoán về sứ mạng công khai rao giảng của Đức Kitô. Cách nào đó chính Đức Kitô xác định điều đó khi Ngài nói: Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quí vị vừa nghe' Lk 4,21.

Sứ mạng trần thế của Đức Kitô là mang Tin Mừng đến cho mọi người, bắt đầu từ người nghèo khó. Nghèo khó đây không nhất thiết là thiếu ăn, thiếu mặc. Nghèo khó còn mang í nghĩa tinh thần như đói khát sự công chính, nghèo lòng bác ái, từ bi, tha thứ. Với sức mạnh của Thánh Thần, Đức Kitô giải thoát kẻ bị áp bức, giam cầm do tội lỗi gây ra. Giải thoát họ khỏi xiềng xích tội lỗi và chết phần tâm linh. Ngài là sự sáng chiếu dọi vào cõi u tối cuộc đời con người để mang ánh sáng chân lí cho muôn dân. Tất cả những điều trên tóm gọn trong 'Năm Hồng Ân' của Thiên Chúa. Không giống như 'Năm Hồng Ân' dân Do thái công bố mỗi 50 năm. Trong 'Năm Hồng Ân' món nợ vật chất, của cải được tha, xoá bỏ; 'Năm Hồng Ân' của Thiên Chúa có nghĩa Thiên Chúa đến cứu dân Người khỏi xiềng xích tội lỗi, xoá bỏ tội họ đã phạm và cho họ tái sinh trở thành con cái Chúa. Một khi người đó nhận ơn tái sinh, ân sủng Chúa luôn gần bên giúp họ thay đổi lối sống trở thành con cái của sự sống. Thay đổi bắt đầu từ trong tâm hồn và thể hiện cụ thể qua hành động, lời nói đi đôi với việc làm là dấu chỉ của thay đổi trong tâm hồn.

Đức Kitô nhận Thánh Thần Thiên Chúa khi Ngài nhận phép rửa của Gioan, nơi sông Giođan. Kitô hữu khi lãnh nhận bí tích thanh tẩy được chia sẻ Thánh Thần của Đức Kitô. Điều này cũng cùng nghĩa Kitô hữu cùng chia sẻ sứ mạng của Đức Kitô, có trách nhiệm rao giảng Tin Mừng, làm chứng nhân cho Đấng Cứu thế giữa trần gian. Ba sứ mạng của Đức Kitô là tư tế, tiên tri và vương quyền. Kitô cũng chia sẻ ba sứ mạng đó của Đức Kitô. Chúng ta xin ơn luôn làm tròn sứ mạng- tư tế, tiên tri và vương quyền, hứa khi lãnh nhận bí tích thanh tẩy.

TiengChuong.org

Different Stories

There are many different accounts about the life and death of one man, Jesus, and every single account makes the claim that it is authentic. When there are several options to choose from, one has choices but choosing what is best is not an easy task. St Luke made the task easier by putting the accounts of the life and death of Jesus in a right order.

After carefully going over the whole story from the beginning, said Luke, he decided to write an ordered account Lk 1,2.

When the account is put in a right order it would help us to see a clearer picture. John baptized Jesus in the Jordan River. The Holy Spirit descended upon him like a dove, and Jesus was filled with the Holy Spirit. It confirmed that Jesus is the Anointed One. Jesus went home and that he regularly worshipped in the synagogue. One day they handed him the scroll to read and he found the passage:

The Spirit of the Lord has been given to me, for he has anointed me.

The passage that Jesus read was taken from the prophet Isaiah. It referred to 'the Anointed One' and Jesus is 'the Anointed One'. 'The Anointed One' has a mission to fulfil. It is the public ministry or the mission of Jesus. We are certain of it because Jesus himself said to the people at the synagogue that that: This text is being fulfilled today even as you listen Lk. 4,21.

Jesus' mission is to bring the good news to everyone, beginning with 'the poor". It is not necessarily 'poor' in poverty but all who are thirsty for what is right and just are spiritual poor. Jesus has received God's Spirit at his baptism and God's Spirit is working on him and with him. Jesus is going to set free all afflicted and the oppressed by sin. He will liberate his people from evil's power and spiritual death. His Light will shine and conquer the power of darkness and he will bring hope to the hopeless. All these activities are tied together in the "year of the Lord's favour'. Unlike the jubilee year the Jews celebrates every fifty years. On that year all debts will be cancelled. The 'year of the Lord's favour' will cancel all our sins. It will liberate us from the power of darkness and adopt us to the children of the Light. The 'year of the Lord's favour' means God never leaves his people where he finds them. Once a person encounters with the divine, God's grace always accompanies that person and his/ her life will change towards God. Authentic change happens when one listens to the teaching of Jesus. Authentic change happens from within, from the heart and this changes their way of life. As soon as that person listens to the word of Jesus, change starts and that person would never be the same again. Authentic change is visible through his/her actions and words.

Through baptism we receive the Spirit of the Lord and that means we share the Spirit of 'the Anointed One' and we share also the same mission that Jesus had handed down to his disciples and those who believe in Him. We are called to do the mission, the same kind of work Jesus did when he was on earth. We are called to practice our baptismal promises and that is to be an active agent of God's love for the world.