MÙA GIÁNG SINH/HOLIDAY SEASON

Ảnh của Robert Helfman

Mười Hai, tháng Chúa giáng trần

Năm Châu bốn bể ân cần mừng vui.

(bt)