Phúc âm tuần này là phần hai của cuộc tranh luận giữa Đức Kitô và đại diện đám đông những người chống đối giáo huấn của Đức Kitô khi Ngài nói Ngài là bánh hằng sống từ trời xuống. Tuần trước chúng ta không biết đám đông là ai nhưng tuần này Phúc Âm ghi rõ đám đông là người Do Thái. Dân Do Thái thời đó là nhóm mãnh liệt chống đối Đức Kitô bằng cả tranh luận lẫn cố tình gài bẫy mong Đức Kitô một lúc nào đó vô tình không chuẩn bị sẽ sập bẫy họ gài ra.

Tuần trước Phúc âm nhấn mạnh đến vai trò của Đức Kitô là món quà Chúa Cha trao tặng nhân loại để ai đón nhận Ngài sẽ nhận được sự sống trường sinh. Phúc Âm tuần này cho biết thêm Đức Kitô chính là trung tâm điểm của niềm tin Kitô hữu. Qua giáo huấn của Đức Kitô con người nhận biết Đức Kitô là Con Thiên Chúa. Hai chủ đề trên là hai chủ đề riêng biệt nhưng chúng liên kết mật thiết với nhau. Sau khi nghe Đức Kitô tuyên bố Ngài đến từ trời nhóm chống đối Đức Kitô kịch liệt phản đối. Người Do Thái xì xầm phản đối, bởi vì Đức Kitô nói

'tôi là bánh từ trời xuống'.c. 42

Họ chống đối Đức Kitô viện cớ họ biết rõ gia phả Ngài. Họ coi Ngài là một người bình thường như những người khác trong xóm bởi họ biết Đức Kitô là con ông Giuse và bà Maria và thân thuộc của Ngài họ đều rõ nên họ không chấp nhận Ngài từ trời xuống. Mâu thuẫn lớn ở điểm người Do Thái nhận biết con người Giêsu trần thế bằng hiểu biết trần gian; trong khi Đức Kitô lại nói về khôn ngoan của niềm tin khi nhận biết con người Giêsu là Con Thiên Chúa. Đối với người Do Thái một khi đã sinh ra trong trần gian thì thuộc về trần gian và không thể nào khác hơn được. Đức Kitô nói rõ cho họ biết Đức tin Ngài ban tặng không thể dùng sự hiểu biết trần gian để nhận biết mà cần đến đặc sủng Chúa ban. Thực ra không phải hiểu biết trần gian ngăn cản họ nhận ra Con Thiên Chúa mà chính là lòng họ ra chai đá, không chấp nhận bất cứ thay đổi nào. Họ đòi hỏi đức Kitô làm thêm phép lạ. Đối với họ phép lạ chữa bệnh cho bao người và phép lạ hoá bánh ra nhiều chưa đủ để cho họ tin, họ muốn có thêm nữa. Vấn đề khác xảy ra là do so sánh. Họ so sánh manna tổ tiên họ đã ăn trong samạc với bánh hằng sống Đức Kitô hứa ban. Khi có so sánh thế nào cũng có chọn thứ này, lựa thứ nọ và bỏ thứ khác. Nếu chọn theo Đức Kitô người Do Thái phải bỏ truyền thống tổ tiên và đó là việc làm đòi hy sinh rất lớn. Vì thế họ chọn theo truyền thống tổ tiên và loại bỏ giáo huấn của Đức Kitô. Để giúp họ nhìn thấy cái sai lầm của họ Đức Kitô mặc khải thêm cho họ biết

Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. c.44

Loại bỏ giáo huấn của Đức Kitô không chỉ đơn thuần chối bỏ Ngài mà chính là chối bỏ Chúa Cha Đấng sai Ngài đến trong thế gian. Những ai đón nhận giáo huấn của Đức Kitô được hưởng hai thành quả của niềm tin. Thứ nhất người đó trở thành thành viên của đại gia đình Chúa nơi trần gian, nhận được của ăn ban sự sống trường sinh là chính Mình và Máu Thánh Đức Kitô. Thành quả thứ hai người đó nhận được khi hoàn thành cuộc lữ hành trần thế, họ sẽ không chết cô đơn một mình. Họ chết trong Đức Kitô. Những ai chết trong Đức Kitô sẽ được Ngài cho sống lại, hưởng vinh quang Phục Sinh của chính Đức Kitô. Được chính Đức Kitô hướng dẫn và đón nhận vào Thiên Quốc chung hưởng sự sống trường sinh Thiên Chúa dành riêng cho họ.

Tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. c.44

Bánh trường sinh Đức Kitô ban chính là Mình và Máu Thánh Chúa. Ngày nay chúng ta hiểu giá bánh trường sinh Đức Kitô cao trọng ngoài dự đoán của con người. Giá đó là chính sự sống đời Ngài ban cho nhân loại bằng cách tự nguyện, vâng lời Chúa Cha, chết trên thập giá trở thành bánh nuôi sống tâm hồn. Hiến tế đó ngày nay được lập lại trên bàn thờ mỗi khi linh mục đọc kinh truyền phép trong thánh lễ hàng ngày. Chúng ta hãy cúi đầu cảm tạ và kính cẩn thờ lậy.

TiengChuong.org

Centre of Faith

Today's Gospel is the continuous discourse between Jesus and his opponents about the claim Jesus made that he is the bread for the life of the world. We heard about the crowds but not sure who they were but this week's reading reveals them as the Jews. The Jews were the chief opponents of Jesus both in vocal language and in setting traps in the hope to catch him off guard.
Last week the reading was focussed upon Jesus who was the gift of life that God, the Father gave to the world. This week the focus is upon the person of Jesus who is the centre of the faith and through God the Father we come to know that Jesus came from God. The two themes are interconnected, but they are not identical. After hearing the claim Jesus made the Jews refused to believe in Jesus.

I am the bread that came down from heaven' the crowd who followed Jesus began to grumbled and complained (v.42).

Their rejection caused by their prior knowledge of Jesus. They used his upbringing and family background to make claim that Jesus was one of them. The claim that Jesus came down from heaven was incorrect since they knew his father and mother and his relatives. Their complaining was based on the human knowledge while Jesus was talking about the knowledge of God given to them by the Father. For them once a person was born on this earth s/he could not be elsewhere but would belong to this earth. Jesus made clear to them that the faith he offered was not found in his background but rather it was a special gift from God. It was not knowledge of the earth that stood in their way of seeing the truth but rather it is the hardening of their hearts that stopped them from being open for other possibilities. They asked for more signs implying that the miracles of healing and the feeding Jesus made were insufficient to convince them. Their problem was comparing between manna their ancestors ate in the desert and the bread of life Jesus was talking about. Comparing often leads one to choose one and to reject the other. For the Jews to choose Jesus would mean to reject their Jewish traditions and it wouldn't be an easy thing to do. To help them to see how wrong they were Jesus said

'No one can come to me unless he is drawn by the Father who sent me and I will raise him up at the last day v.44

To reject the teaching of Jesus implied to reject the teaching of the Father through him. Accepting the teaching of Jesus is the key to having faith in God. And those who believe in Jesus will benefit from it. The double results will accompany that person. First they will have the bread of life while on earth and second when their earthly journey is ended they will not die alone and forever but Jesus will give them eternal life and accompany them on the way to enter God's kingdom.

I will raise them up at the last day. v.44

The bread Jesus gives for the life of the world is his own flesh. Today we understand that the bread of life from Heaven costs more than we can imagine. It costs the life of Jesus and it is continuously repeated again and again at the Eucharistic celebration.