LAM LŨ

Ảnh của Lm. Tâm Duy, Oslo Norway

Chụp tại Hội An, Việt Nam
.
Chợ tan về gánh khoẻ ru

Ngày mai tiếp tục lu bu cuộc đời