CẦU VỒNG
Ảnh của Đặng Đức Cương
Cầu vồng ai bắc sau mưa
Để cho trời đất bốn mùa nhớ nhau?
Tôi về nhuộm chỉ bảy màu
Xe câu thương nhớ bắc cầu tới em.
(Trích thơ của Lê Thu Hường)