RUỘNG ĐỒNG PHÌ NHIÊU
Ảnh của Nguyễn Trung Tây Lm. (SVD)
Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi,
Trên đồng lúa xanh rì, người cho tôi nằm nghỉ
(TV 23).