Xin mời vào Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền địa chỉ mới:

www.vietcatholicnews.com/vietcatholic/photoart

THÚ ĐỌC SÁCH

nh của Nguyễn Đức Cung

Hỡi các cậu bé con


các cậu phải chăm học Có học mới nên khôn.

Tr1ch bài Khuyến Học trong Quốc Văn Giáo Khoa Thư)