28. Ở SAU HỮU QUÂN
Ở Hội Kê (nay là Triết Giang, Thiệu Hưng, Trung Quốc) có người họ Vương, gia tộc vốn là hàn vi nhưng ông ta lại rất phô trương, mỗi lần có việc đi ra đường thì khoe với mọi người:
- “Ta là hậu duệ của Vương Hy Chí”.
Có người nghe vậy liền nói:
- “Khả kính, khả kính, nếu ngài không nói ra, thì chúng tôi thật không biết ngài ở sau hữu quân ạ.” (Vương Hy Chi làm tới chức hữu tướng quân, được gọi là Vương tướng quân)
Họ Vương vừa nghe thì rất sợ hãi, e rằng quân tịch làm luỵ đến mình nên vội vàng nói:
- “Quân là hộ khác, quân là hộ khác !”
(Giản Uẩn thiên)

Suy tư 28:
Công nhân trông nhờ giám đốc thêm lương, đầy tớ trông nhờ ông bà chủ đối xử tốt với mình, giáo dân cậy nhờ cha sở các bí tích và những việc về phần thiêng liêng, đó là lẽ tự nhiên trong cõi đời này.
Nhưng có những giám đốc ức hiếp và chèn ép công nhân, có những ông bà chủ đối xử độc ác với đầy tớ, có một vài cha sở thì quan liêu và coi thường giáo dân, đó chính là chuyện tréo cẳng ngỗng không hợp với lẽ tự nhiên và lỗi đức ái của Thiên Chúa.
Cho nên người ta nói cậy vào giám đốc thì chỉ thấy bất công vì giám đốc chỉ lo tìm lợi nhuận cho mình, cậy nhờ ông bà chủ thì chỉ thấy nhục nhằn vì ông bà chủ thì chỉ thấy đồng tiền mình bỏ ra lớn hơn tình thương đồng loại, cậy nhờ cha sở thì chỉ thấy tâm hồn bất an vì cách đối xử của một vài mục tử không như vị mục tử nhân hậu là Đức Chúa Giê-su.
Chỉ có Thiên Chúa là Đấng để chúng ta cậy nhờ mà thôi, bởi vì Ngài không bao giờ chèn ép ai, không bao giờ đối xử bất công và quan liêu với ai, nhưng trái lại, Ngài đã luôn quan tâm và săn sóc chúng ta ngay cả khi chúng ta không cậy nhờ đến Ngài.
Tên họ Vương cậy nhờ tên của tướng Vương Hy Chi đã chết mấy đời trước nên cảm thấy bất an, cũng vậy, nếu chúng ta cứ cậy vào người này người nọ mà không trông cậy vào ơn Chúa, thì sẽ có ngày bị nhục và bất an vậy

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư

------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info