TRĂNG RẰM MÙA GIÁNG SINH
Ảnh của Vũ Đình Huyến, Lm. (CRM)
Sáng dậy ngước mắt ngẩng lên trời
Tưởng mẹ maria đáp xuống trăng
Lòng con nhớ tới mẹ vô nhiễm
Dọn lòng con đón Chúa giáng sinh
(VĐH)