NẮNG MAI
Ảnh của Thérésa Nguyễn
Đâu cần hoa đỏ hoa vàng
Lá xanh nắng mới dịu dàng sớm mai.
(tn)