10. Cầu nguyện nhờ ân sủng mà hoàn thành, không nên dùng lời nói phỉnh phờ mà cầu nguyện.

(Thánh John Sanctos)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức"

-------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info