CHỐN HẰNG CỬU
Ảnh của Tấn Đạt
Âm dương dù cách biệt
Vẫn liên kết vô thường
Con người sống hay chết
Luôn ngưỡng vọng thiên đường
Đời người bao lầm lỗi
Luôn cần Chúa thứ tha
Sạch trong từ sám hối
Nhờ Bửu Huyết Giêsu.
(Trích thơ của Trầm Thiên Thu)