5. Người cầu nguyện nhiều thì thu hoạch càng nhiều hơn.

(Thánh Alphonsus Liguori)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức"

-------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info