VÒNG TAY YÊU THƯƠNG
Ảnh của Nguyễn Trung Tây Lm. (SVD)
Ngài là ai?
Yêu thương cao vời vợi
Ngài là ai?
Giang tay chết cho đời!
(NTT)