LỜI KHẤN ĐẦU NĂM

Ảnh của Lm. Tâm Duy, Oslo, Norway.

Chụp tại Đền Ngọc Sơn, Hà Nội.

Ai về ai nhớ đến ai

Cầu xin khấn vái cho may đến người

(Tâm Duy)