ĐỒNG CỎ NHÀ CHÚA
Ảnh của Nguyễn Trung Tây Lm. (SVD)
Chúa chăn nuôi tôi,
tôi chẳng thiếu thốn chi.
Trên đồng cỏ xanh rì,
Người dẫn tôi nằm nghỉ.
(TV 23)