Căn tính Đức Kitô
Lm Vũđình Tường6/8/2017
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu

Đức Kitô tự mặc khải cho nhân loại biết Ngài là Con Thiên Chúa. Bởi là Con Thiên Chúa nên Thiên Chúa là Cha Ngài. Có sự liên hệ hết sức mật thiết, bền chặt đến độ không gì có thể tháo gỡ giữa tình Cha Con. Chính nhờ sự mật thiết này mà Kitô hữu khám phá, tìm tòi, học hỏi biết được khá nhiều về bí ẩn của một Thiên Chúa Ba Ngôi. Chỉ có một Thiên Chúa duy nhất và Thiên Chúa đó có Ba Ngôi riêng biệt, cùng bản tính nhưng không cùng bản thể. Ba Ngôi khác bản thể bởi có Ngôi Cha, Ngôi Con và Ngôi Thánh Thần. Ba Ngôi cùng bản tính bởi Ba Ngôi suy nghĩ như nhau, cảm nhận như nhau và chia sẻ một tình yêu duy nhất. Chính Đức Kitô xác nhận sự liên kết mật thiết trong lời nói và trong hành động

Người Con không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều Người thấy Chúa Cha làm, thì người Con cũng làm như vậy Gn 5,19

Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy Gn 14,7 Ai Thấy Thầy là thấy Chúa Cha c.9 Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy c.11


Chúa Con yêu mến Chúa Cha hết tâm tình và đặt niềm tin tuyệt đối vào Chúa Cha, đồng thời trao phó mạng sống mình trong tay Chúa Cha. Chúa Con vâng lời Chúa Cha xuống thế gian vác thập giá chuộc tội cho thiên hạ. Chúa Con không phải chỉ chuộc tội một phần nhân loại mà cứu chuộc toàn thể nhân loại làm của lễ Dâng Chúa Cha. Vì thế mọi hành động bác ái yêu thương, dù nhỏ mọn của các Kitô hữu thực hiện đều được Thiên Chúa tác động biến thành hiệu quả tuyệt vời.

Đức Kitô xuống trần gian mặc lấy thân phận con người như chúng ta chỉ trừ tội lỗi. Qua Đức Kitô mặc khải chúng ta biết Chúa Cha yêu mến nhân loại như chính Đức Kitô yêu mến nhân loại. Chúa Cha yêu mến nhân loại đến nỗi sai con một là Đức Kitô xuống trần gian.

Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi dã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời Gn 3,16

Đức Kitô yêu mến nhân loại đến nỗi ban cho nhân loại chính Thánh Thần Ngài. Chính món quà thượng hảo hạng Thánh Thần Đức Kitô trao ban mà nhân loại biết Ngôi Ba Thiên Chúa là Thánh Thần. Ngôi Ba Thiên Chúa cùng đồng hành với các Kitô hữu mọi ngày cho đến tận thế như lời Đức Kitô phán hứa.

Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy Gn 15,26

Đức Kitô chính là Đường là Sự Thật và là Sự Sống Gn 14,6 và con đường đó, sự thật và sự sống đó được Thánh Thần Chúa thánh hoá làm cho trở nên thánh thiện và tinh tuyền cho những ai bước đi trên con đường đó, lắng nghe và giữ sự thật sẽ được sống muôn đời. Ngoài ra những ai bước đi trên con đường đó còn được liên kết với Ba Ngôi Thiên Chúa, không phải do sức riêng mình mà do chính Đức Kitô liên kết họ với Ba Ngôi Thiên Chúa.

Để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta Gn.17,21

Lậy Cha, Con muốn rằng con ở đâu thì những người Cha đã ban cho con, cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con. C.24


Nhận biết Đức Kitô và tin vào Ngài sẽ học biết về Chúa Cha và Chúa Thánh Thần và mối liên hệ giữa Ba Ngôi Thiên Chúa cùng ơn cứu độ Chúa ban cho toàn nhân loại.

Lm Vũđình Tường
TiengChuong.org

See Also

6/7/2017
Ba ngôi Thiên Chúa, khác biệt nhưng hiệp nhất
Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
6/6/2017
Lễ Chúa Ba Ngôi
Lm Jude Siciliano OP
6/6/2017
Tình yêu tuyệt vời
Lm.Giuse Nguyễn Hữu An
6/3/2017
Chúa Thánh Linh: Chân Dung & Nhiệm Vụ
Nguyễn Trung Tây
6/2/2017
Thánh Thần giúp chu toàn sứ vụ loan báo Tin Mừng
Lm Đan Vinh
6/2/2017
Mầu nhiệm Tình yêu
Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
6/2/2017
Thánh Thần giúp chu toàn sứ vụ loan báo Tin Mừng
Lm Đan Vinh
6/2/2017
Thánh Thần giúp chu toàn sứ vụ loan báo Tin Mừng
Lm Đan Vinh
6/1/2017
Đổi đời
Lm Vũđình Tường
6/1/2017
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Lm Jude Siciliano OP
5/31/2017
Làm chứng cho Chúa
Lm.Giuse Nguyễn Hữu An
5/29/2017
Sức mạnh nâng đỡ đức tin trong ý thức truyền giáo
Lm GB Nguyễn Minh Hùng
5/29/2017
Lễ Thăm Viếng
Lm Giuse Nguyễn Hữu An
5/29/2017
Chúa Thánh Thần Hiiện xống
Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
5/26/2017
Hãy nên chứng nhân của Thầy
Lm Đan Vinh
5/26/2017
Chúa Nhật VII Phục Sinh A
Lm. Jude Siciliano, OP
5/26/2017
“… Thành con đường về trời cao”
Lm. Jb Nguyễn Minh Hùng
5/24/2017
Trao quyền
Lm Vũđình Tường
5/23/2017
Lễ Thăng Thiên
Lm Giuse Nguyễn Hữu An
5/22/2017
Chúa Giêsu lên trời
Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT