Ngỡ Phục Sinh

ngỡ Ngài phục sinh trong xác thân hoàn hảo
chẳng dấu mão gai chẳng dấu tích cạnh nương long
không dấu đóng đinh không đòn vọt hằn lên mình
hoàn hảo ngự xuống trên trần gian tội lỗi
ngỡ Ngài phục sinh là sấm rền sét nổ
khiếp kinh mấy thầy tư tế mấy lũ quân quan
khiếp kinh lão Caipha khiếp kinh lão Philate
đấm ngực ăn năn vì đã đổ máu người vô tội
ngỡ Ngài phục sinh là ánh ngời chói lọi
vinh quang các bà đang tuyệt vọng khổ đau
vinh quang các môn đồ khiếp vía trốn chui đầu
Thầy chết rồi chúng tìm ra là chết chắc !
ngỡ Ngài phục sinh là đời ta một bước
đứa tựa bên này đứa dựa ở bên kia
đứa hò đứa hét đứa chỉ trỏ tía lia
Thầy ta phục sinh ! phim tụi bay hết chiếu

ta đã nhìn phục sinh bằng mắt nheo trần thế
bằng tham sân si dục vọng chất đầy lòng
bằng tâm hồn hoá đá phủ rêu phong
Thầy phục sinh … ta còn trong cõi chết

Cát Giang